Lifestyle

Amazing Images of Last Night’s Blood Moon

Last night, skywatchers were treated to a rare combination of a super moon and a lunar eclipse, known as a “blood moon”. The rare astronomical event gives the moon a slightly larger than normal appearance and a blood-red tinge.

Here are some images of the incredible sight taken by photographers around the world.

Menai Bridge, Wales

21576448678_1c655cc28b_b
Flickr/Kris Williams

Jensen Lake, Minnesota

https://www.flickr.com/photos/54569349@N02/21751139036/in/photolist-z95gQy-za6zDN-yUaMch-yTDSwK-yeetYj-zbPveV-zabY23-ySCWtQ-ySKYvU-yTXVYt-yTH73M-zbgcVz-zc54GH-yTrKhh-yeM2Kc-ye2Ryg-yebSQ6-zbaTjX-z8NtQh-yTZ8sP-yUhePG-zbr96k-yUaYT2-zbeGjH-zapxmq-zbv4xe-yTThwJ-zckuM2-yettuW-yTTgym-zckuzt-z9c4J5-yeBTaz-zasTDo-yTToqC-yeBTiF-zcktRz-yTTjoE-yTU8B5-z9c6hA-yTZ6yZ-yTUcNS-yetwed-yTZ7x2-zcknQ6-zbv1Pi-z9c8iE-zasXbJ-yTUbTA-zbuY8B
Flickr/Mac H

Bedfordshire, United Kingdom

https://www.flickr.com/photos/liverpoolpictorial/21150892843/in/photolist-ye2Ryg-yebSQ6-zbaTjX-z8NtQh-yTZ8sP-yUhePG-zbr96k-yUaYT2-zbeGjH-zapxmq-zbv4xe-yTThwJ-zckuM2-yettuW-yTTgym-zckuzt-z9c4J5-yeBTaz-zasTDo-yTToqC-yeBTiF-zcktRz-yTTjoE-yTU8B5-z9c6hA-yTZ6yZ-yTUcNS-yetwed-yTZ7x2-zcknQ6-zbv1Pi-z9c8iE-zasXbJ-yTUbTA-zbuY8B-yeBVSD-yeBSh2-yetwSh-zbuWXR-zbv1H6-yTZ8SM-yTZ9t6-yTZcdz-yeBUHK-yTTmM7-yeBS34-zasVFE-yetshA-yeBSbR-zbuXrr
Flickr/David Wood

Jensen Lake, Minnesota

https://www.flickr.com/photos/11375428@N04/21587946999/in/photolist-yTDSwK-yeetYj-zbPveV-zabY23-ySCWtQ-ySKYvU-yTXVYt-yTH73M-zbgcVz-zbaTjX-zc54GH-yTrKhh-yeM2Kc-ye2Ryg-yUmqTC-yebSQ6-z8NtQh-yTZ8sP-yUhePG-zbr96k-yUaYT2-zbeGjH-zapxmq-zbv4xe-yTThwJ-zckuM2-yettuW-yTTgym-zckuzt-z9c4J5-yeBTaz-zasTDo-yTToqC-yeBTiF-zcktRz-yTTjoE-yTU8B5-z9c6hA-yTZ6yZ-yTUcNS-yetwed-yTZ7x2-zcknQ6-zbv1Pi-z9c8iE-zasXbJ-yTUbTA-zbuY8B-yeBVSD-yeBSh2
Flickr/Mac H

Mt. Vernon, Washington

https://www.flickr.com/photos/124320023@N06/21155608214/in/photolist-yes2gL-yex8qZ-yUpvrv-zb4JEV-zbMA6B-yU3ugh-yTPkfA-zbqb2X-zbqbdt-zao9HS-yTNvYy-yTNwkq-zcfBVv-yTLGDp-zbvbat-yeW9cT-yUiyas-yTsV6o-ye3ZJy-ySCzL7-yeQbFo-zbdfdx-yTKp9r-zc6DwK-z8mWNC-zaEPmV-z8mWQb-yT9Zdt-zc59JX-ySRbVn-ydmppv-zc58BB-ySPaKE-zbghHR-ydmqZz-ySUb3e-ydwZi2-yTL9UU-yTCU43-z9nRYQ-zbXoGp-z8QcYU-yeTc3t-yTFuCa-yTzgjQ-yTxCo6-yTKV8K-yTL4jK-z9auou-yf1JT9
Flickr/liquidcrash

Mt. Diablo, California

https://www.flickr.com/photos/parksdh/21589279529/in/photolist-yTLGDp-zbvbat-yeW9cT-yUiyas-yTsV6o-ye3ZJy-ySCzL7-yeQbFo-zbdfdx-yTKp9r-zc6DwK-z8mWNC-zaEPmV-z8mWQb-yT9Zdt-zc59JX-ySRbVn-ydmppv-zc58BB-ySPaKE-zbghHR-ydmqZz-ySUb3e-ydwZi2-yTL9UU-yTCU43-z9nRYQ-zbXoGp-z8QcYU-yeTc3t-yTFuCa-yTzgjQ-yTxCo6-yTKV8K-yTL4jK-z9auou-yf1JT9-yf1JQy-yedS4c-zbQgBn-yeoNRa-zcAEUB-yeaUYC-zaaRp7-yTX2V1-yTwFEP-zcoDGR-zbXEqV-yeaVBk-zbevMv
Flickr/Daniel Parks

Shoreline, Washington

https://www.flickr.com/photos/31506745@N03/21151809524/in/photolist-ye7y47-yeqefP-yTW8c3-yf2GaS-zcnoYz-zcn8DB-za75ed-yTQ5hE-yU2cJv-yTAhm5-z91CYy-zbWHEx-z91x6S-yTUdxD-z8L4vE-z9B4vw-yUx52B-yezYVX-yerCnQ-yTXkdB-yeA5Uv-yfaY8r-zc42zc-yeduPj-z9eco9-yeDtGD-zcn3h4-yTVYF5-yTUStu-zcnb6F-z9dHDw-yeDr3k-yTVejY-zauKgs-za6kHS-zb8jND-yTDcs1-yTJaCv-yTDdNh-zc5qwi-yemY5e-yTCoxw-yeE2uX-yedxVu-z9CUMG-zcqRbD-z95gQy-za6zDN-yUaMch-yTDSwK
Flickr/ELtico68
https://www.flickr.com/photos/parksdh/21589279529/in/photolist-yTLGDp-zbvbat-yeW9cT-yUiyas-yTsV6o-ye3ZJy-ySCzL7-yeQbFo-zbdfdx-yTKp9r-zc6DwK-z8mWNC-zaEPmV-z8mWQb-yT9Zdt-zc59JX-ySRbVn-ydmppv-zc58BB-ySPaKE-zbghHR-ydmqZz-ySUb3e-ydwZi2-yTL9UU-yTCU43-z9nRYQ-zbXoGp-z8QcYU-yeTc3t-yTFuCa-yTzgjQ-yTxCo6-yTKV8K-yTL4jK-z9auou-yf1JT9-yf1JQy-yedS4c-zbQgBn-yeoNRa-zcAEUB-yeaUYC-zaaRp7-yTX2V1-yTwFEP-zcoDGR-zbXEqV-yeaVBk-zbevMv RYAN NELSON
Flickr/Ryan Nelson

Mt. Shasta, California

https://www.flickr.com/photos/24708362@N00/21155195063/in/photolist-yepUst-yeoxyh-yTx64T-yTv6RC-zbSReZ-ySDico-yTX2V1-yTwFEP-zcoDGR-zbXEqV-yeaVBk-zbevMv-yemV4A-zbVndx-yTE9us-yTBS2Q-yegSFD-yTUuM2-yUd3t5-zabDJw-yU79P3-yTj7FL-yeMQgj-zaM3qf-zcDLUX-z9XQr9-yTHny7-zbSgZn-zciaTK-z9YRfS-yTttN9-yTsy17-zc7VjV-zabEsq-yekCYR-yecNuR-yeNeqL-yTCNU5-yTFfBz-zc2vRT-yegSDK-yTy53w-zb9TE8-za7UQb-yTy4XG-yegSAt-yegSGa-yTxfM1-ye8pd9-zaapDE DAVID WOOD
Flickr/David Wood

Opal, Alberta Canada

https://www.flickr.com/photos/wherezjeff/21163758113/in/photolist-yekoAn-yTBH2f-yTBD71-zc3Qfz-zc3Ypa-yTGDUV-yec7pm-z8UyLh-yekxbP-zbdwK4-yTGwS8-yebZjE-zbduN8-zc3UEM-yTGxqc-yTGEVx-yec1Nm-yTGAUM-yekmED-z8UB9y-z95rQ3-yTA4gs-yTX9fK-zbbGpP-zbikYz-zc27FK-zacp73-yTtjsW-z8UUGu-zbdYhM-yfaMXg-z9GqNb-yeZeRU-yeYXPU-zaYk6C-yUpPGs-yeZbi1-yeac1j-yUpNho-yUoSTm-yUpHMG-yUpErd-zaCwnL-yeNMcR-yeEhHy-z8PyNb-za5kBb-yUhH7C-zbTxCP-yevLA4 JEFF WALLACE
Flickr/Jeff Wallace

Newfoundland, Canada

https://www.flickr.com/photos/zachbonnell/21592672450/in/photolist-yU56f3-yTxaVr-zc8AY4-yehPjr-zaEMKZ-zb18t5-yTzMd5-yfa92M-z9utMm-yeEeWm-z9JhiG-zbTwCZ-zbXp8z-yTtRxS-yTuFzw-zbVRvp-za4w8y-yeRVVY-yTuFTY-za4w7b-zbVRz2-yTuFAy-zbVRAV-yedrQc-yekKuh-yTKVuB-yeoJMZ-ye2HvU-zb6v3k-zbVRzH-yee518-zc8FHV-yTPgsW-yf4mGD-zb6v1M-za2JDE-zct24k-zbKEnH-yUjKch-yTwKd9-ye4Yvj-z8RTRN-yTMpHt-z9CuVN-yUkAed-zcSLuc-yf5P4K-yUrXvF-zagf1Q-zbZhL8
Flickr/Zach Bonnell

Los Angeles, California

Eric Gustafson https://www.flickr.com/photos/brims1285/21788429441/in/photolist-zcnoYz-zcn8DB-za75ed-yTQ5hE-yU2cJv-yeE2uX-yTAhm5-z91CYy-zbWHEx-z91x6S-yTUdxD-z8L4vE-z9B4vw-yUx52B-yezYVX-yerCnQ-yTXkdB-yeA5Uv-yfaY8r-zc42zc-yeduPj-z9eco9-yeDtGD-zcn3h4-yTVYF5-yTUStu-zcnb6F-z9dHDw-yeDr3k-yTVejY-zauKgs-za6kHS-zb8jND-yTDcs1-yTJaCv-yTDdNh-zc5qwi-yemY5e-yTCoxw-yedxVu-z9CUMG-zcqRbD-z95gQy-za6zDN-yUaMch-yTDSwK-yeetYj-zbPveV-zabY23-ySCWtQ
Flickr/Eric Gustafson

recommended for you

Amazing Images of Last Night’s Blood Moon